5746 Sayılı Ar-Ge Kanunu’nun Uygulama Detaylarını Netleştiren 4, 5 ve 6 Sayılı Genel Tebliğler Yayınlandı

5746 Sayılı Arge Kanunu’nun Uygulama Detaylarını Netleştiren 4, 5 ve 6 Sayılı Genel Tebliğler Yayınlandı

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’da yer alan gelir vergisi stopajı teşviki uygulaması, damga vergisi ve harç istisnaları uygulaması, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerine yönelik Ar-Ge ve tasarım indirimi ile teknogirişim sermaye desteğine ilişkin vergisel teşviklerin uygulamasına ilişkin 4, 5 ve 6 seri no’lu Genel Tebliğler Resmi Gazete’de yayımlandı.

1 Mart 2016 tarihi itibarıyla geçerli olan “5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” kapsamında faydalanabilecek gelir vergisi stopajı teşviki, damga vergisi ve harç istisnaları, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerine yönelik Ar-Ge ve tasarım indirimi ile teknogirişim sermaye desteğine ilişkin vergisel teşviklerin uygulama ve açıklamasına yönelik hususlar üç farklı Genel Tebliğ ile 30.09.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandı.

4 Seri Nolu Tebliğ:

28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda yer alan gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasına ilişkin açıklamalar söz konusu tebliğde yer almıştır.

Tebliğ’de ayrıca tam zamanlı veya kısmi zamanlı çalışma halinde “Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun”da belirtilen tatil günlerine isabet eden sürelerin, haftada 45 saatin üzerindeki çalışma süreleri ile ek çalışma sürelerinin gelir vergisi stopajı teşviki karşısındaki durumu ile Ar-Ge merkezi dışında geçirilen sürelere yönelik ücretler ve destek personeli ücretlerine yönelik detaylı açıklamalara yer verilip, gelir vergisi stopajı teşvikinin uygulamasına yönelik örnekler de Tebliğ’de yer almaktadır.

5 Seri Nolu Tebliğ :

Söz konusu Tebliğ’de 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda yer alan damga vergisi ve harç istisnalarına ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Uygulamada damga vergisi istisnasından nasıl yararlanılacağına yönelik detaylarda mevcuttur.

Tebliğ’de, damga vergisi istisnası uygulayarak işlem yapan noter, resmi daireler, diğer kamu kurum ve kuruluşları gibi kurum ve kuruluşların; Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen kağıtlarla ilgili olup istisna uygulanması sebebiyle ilgililerine ödettirilmeyen veya ödeme sırasında tevkif edilmeyen damga vergilerine ilişkin olarak işlemin yapıldığı tarihi izleyen bir ay içinde ilgili Tebliğin ekinde yer alan “Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetleri ile Siparişe Dayalı Projelere İlişkin Olarak Damga Vergisi İstisnasından Yararlananlara Ait Bildirim”i doldurmak suretiyle, ilgililerin gelir veya kurumlar vergisi bakımından bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri zorunlu olacağı açıklanmıştır.

6 Seri Nolu Tebliğ:

Söz konusu Tebliğ ile araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile tasarım faaliyetlerine yönelik Ar-Ge ve tasarım indirimi ile teknogirişim sermaye desteğine ilişkin vergisel teşviklerin uygulamasına ilişkin hususlar açıklanmıştır.

ayrıca Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerine yönelik açıklamalar, harcamaların kapsamı ve örneklere yer verilmiş olup, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde gerçekleştirilen harcamaların içeriği ve özellikle “amortisman” ve “genel gider” mahiyetindeki harcamaların Ar-Ge veya tasarım indirimine konu edilecek bölümünün belirlenmesinde kullanılacak yöntemlere ilişkin açıklamalar ve örnekler yer almaktadır.