Ar-Ge faaliyeti ile ilgili olarak başka bir şirket ile sözleşme imzalanmış olması ve Ar-Ge projesinin de bu şirket adına onaylanmış olması durumunda yapılan harcamaların Ar-Ge indirimi olarak dikkate alınıp alınamayacağı hk.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı :64597866-125[10-2013]-111

İlgide kayıtlı özelge talep formunda; … ne yönelik bir Ar-Ge projenizin bulunduğu, bu proje için … . A.Ş. ile “Ar-Ge Faaliyeti Suretiyle Farmasötik Ürün Geliştirme Sözleşmesi” yapıldığı, … Ar-Ge çalışmasına yönelik kendi adına onaylanmış, … numaralı 1507 -Tübitak KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında bir Tübitak projesi bulunduğu, imzalanan sözleşmeye göre ürünlerin formülasyon geliştirmesi için gereken ön stabilite çalışmaları, analitik metodların geliştirilmesi ve validosyonu, üretim yöntemi geliştirilmesi işlemlerinin … tarafından yapılacağı; ancak bahsi geçen faaliyetler için gerekli olan aktif hammadde, yardımcı hammaddeler, ambalaj malzemeleri ve üretim sırasında gerekli olacak kalıp, zımba gibi ekipmanların ise şirketiniz tarafından satın alınacağı belirtilerek, söz konusu proje için şirketinizce yapılan harcamaların Ar-Ge indiriminden faydalanıp faydalanamayacağı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Ar-Ge indirimi: Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlarca gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı ile 500 ve üzerinde tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artışının yarısı, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca TİCARİ kazancın tespitinde indirim konusu yapılır.” hükmüne yer verilmiştir.

5746 sayılı Kanunun uygulanmasına ve denetimine ilişkin usul ve esaslar; 31/07/2008 tarihinde 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde ayrıntılı olarak düzenlenmiş olup Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde, birden fazla kuruluşun; ölçek ekonomisinden yararlanmak suretiyle yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlayarak verimliliği artırmak ve mevcut duruma göre daha yüksek katma değer sağlamak üzere, rekabet öncesinde ortak parça veya sistem geliştirmek ya da platform kurabilmek amacıyla yürütecekleri, Ar-Ge faaliyetlerine yönelik olarak yapılan ve fizibiliteye dayanan işbirliği anlaşması kapsamında, bilimsel ve teknolojik niteliği olan projeler, rekabet öncesi işbirliği projeleri olarak tanımlanmıştır. Rekabet öncesi işbirliği projelerinin değerlendirme ve denetimi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından yapılmaktadır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer İndirimler” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının % 100’ü oranında hesaplanacak “Ar-Ge indirimi” nin kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, indirim konusu yapılacağı hükme bağlanmıştır.

1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “10.2 Ar-Ge İndirimi” başlıklı bölümünde konu ile ilgili açıklamalar yapılmış olup “10.2.9.1. Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler” başlıklı alt bölümünde,

“Ar-Ge faaliyetinin esas itibarıyla işletme bünyesinde yapılması gerekmektedir.

Fiili kullanım durumunun tespit edilmesi ve ortak giderlerin de buna göre paylaştırılması şartıyla bir kuruma ait olduğu halde diğer kurumlarla ortak kullanılan Ar-Ge departmanında yapılan Ar-Ge faaliyetleri, işletme bünyesinde yapılmış sayılacaktır. İşletmenin organizatörlüğünde olmak şartıyla, kamu kurum ve kuruluşlarına ait Ar-Ge merkezleriyle üniversiteler bünyesinde yapılan Ar-Ge faaliyetleri de bu kapsamda bulunmaktadır.

Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında, proje bazında yerli ve yabancı teknik personelden mesleki ve teknik destek alınması veya bazı analizlerin dışarıda yaptırılması halinde bunlarla ilgili olarak yapılan ödemeler de Ar-Ge harcaması kapsamında değerlendirilecektir.”

açıklamalarına yer verilmiştir. Ayrıca, Tebliğin “10.2.9.1. Ar-Ge projesi ile ilgili olarak istenecek belgeler” başlıklı bölümünde de, projenin değerlendirilmesini teminen başvurunun ne şekilde yapılacağı açıklanmıştır.

İlgi dilekçeniz ve eklerinin incelenmesinden; … … numaralı 1507- Tübitak KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında bir Tübitak projesi bulunduğu, … ile şirketiniz arasında bu projeye yönelik 14.05.2012 tarihinde bir sözleşme imzalandığı, sözleşmeye göre, ön fizibilite çalışmaları, analitik metotların geliştirilmesi ve validasyonu, üretim yöntemi geliştirilmesi işleri … tarafından … bünyesinde yapılacağı, bahsi geçen faaliyetler için gerekli olan aktif hammadde, yardımcı hammaddeler, ambalaj malzemeleri ve üretim sırasında gerekli olacak kalıp, zımba gibi ekipmanların şirketiniz tarafından satın alınacağı anlaşılmaktadır.

Buna göre; şirketinizle … . A.Ş arasında ” … projesi ile ilgili imzalanan ” … Ürün Geliştirme Sözleşmesi” kapsamında firmanızca yapılan harcamaların, söz konusu projenin … . A.Ş. adına onaylanmış proje olması nedeniyle Ar-Ge indirimi olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.

Öte yandan, … . A.Ş. ile yapmış olduğunuz sözleşmenin 5746 sayılı Kanun kapsamında rekabet öncesi işbirliği projesi tanımına girdiğini düşünmeniz halinde ise değerlendirmenin yapılabilmesi için Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde yapılan açıklamaları da dikkate alarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvurmanız mümkündür.

Bilgi edinilmesini rica ederim.