Ar-Ge Merkezlerinde 5746 Sayılı Kanun Kapsamında Ar-Ge İndirimi Oranları Nedir ?

Ar-Ge Merkezlerinde 5746 Sayılı Kanun Kapsamında Ar-Ge İndirimi Oranları Nedir ?

5746 sayılı Kanunun Ar-Ge indirimine yönelik 3. Maddesinin 1. Bendi aşağıdaki gibidir.

“Ar-Ge indirimi: Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan yada kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde ,rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve tekno girişim sermaye desteklerinden yararlananlarca gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı ile 500 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artışının yarısı, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır.

Ayrıca bu harcamalar, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre aktifleştirilmek suretiyle amortisman yoluyla itfa edilir, bir iktisadi kıymet oluşmaması halinde ise doğrudan gider yazılır.

Kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan tutar, sonraki hesap dönemlerine devredilir. Devredilen tutarlar, takip eden yıllarda 213 sayılı Kanuna göre her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır.”

Bu düzenlemelere göre;

– Teknoloji merkezi işletmelerinde,

– Ar-Ge merkezlerinde,

– Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde,

– Rekabet öncesi işbirliği projelerinde,

– Tekno girişim sermaye desteği alınması suretiyle, gerçekleştirilecek “Ar-Ge ve Yenilik Harcamaları” 5746 sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge indirimine konu olacaktır.

Ayrıca Ar-Ge merkezlerinin Ar-Ge faaliyetlerinin ülkemizde geliştirilmesi için Ar-Ge indirimi, Gelir Vergisi stopajı teşviki, sigorta primi desteği, Damga Vergisi istisnası ve Tekno girişim sermayesi desteği teşviğine kadar çeşitli teşvik unsurlarını içermektedir.

Ar-Ge tasarım ve destek personelinin, bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra hesaplanan gelir vergisinin;

Doktoralı olanlar ile 5746 sayılı Kanun kapsamındaki temel bilimleralanlarından birinde en az yüksek lisans derecesine sahip olanlar için yüzde 95’i,
Yüksek lisanslı olanlar ile temel bilimleralanlarından birinde lisans derecesine sahip olanlar için yüzde 90’ı ve
Diğerleri için yüzde 80’i
Ar-Ge Tasarım ve destek personelinin, 5746 sayılı Kanun kapsamına giren sigortalıların, kapsama giren çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanmaktadır.