Ar-Ge Projesinde Çalışan Personeller İçin Gelir Vergisi Stopajı Teşviki

Konu: KOSGEB tarafından desteklenen Ar-Ge projesinde çalışan personeller için 5746 sayılı Kanun’daki gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanılıp yararlanılamayacağı.

İlgi kayıtlı özelge talep formunda, KOSGEB ARGE ve İNOVASYON Desteği kapsamında Ar-Ge projenizin desteklendiği belirtilerek, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında projede çalışan personel için gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda, bilgi talep edildiği anlaşılmış olup Başkanlığımız görüşü aşağıda açıklanmıştır.
12/3/2008 tarih ve 26814 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01/04/2008 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğü giren 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un “İndirim, istisna, destek ve teşvik unsurları” başlıklı 3’üncü maddesinin 2’nci bendinde, “Gelir vergisi stopajı teşviki: Kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar için yüzde doksanı, diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden müstesnadır.” hükmü yer almaktadır.
06/08/2008 tarih ve 26959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No’lu 5746 Sayılı Kanun Genel Tebliği’nin “1. Uygulama Esasları” başlıklı bölümünde; 5746 sayılı Kanun uyarınca Ar-Ge Merkezi belgesi alabilmek için Ar-Ge merkezlerinde en az 50 (elli) tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam edilmesinin zorunlu olduğu, Ar-Ge merkezleri dışında, teknoloji merkezi işletmelerinde Ar-Ge ve yenilik projelerinde, teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanmak için personel sınırlamasının bulunmadığı açıklamalarına yer verilmiştir.
Aynı Tebliğ’in “3.2.Uygulamanın Başlangıcı” başlıklı bölümünde ise gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasının 01/04/2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği, teşvik uygulamasından bu Kanun uyarınca yayımlanan “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği”nde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde yararlanılacağı, Ar-Ge merkezlerinde, Ar-Ge merkezi belgesinin düzenlendiği, rekabet öncesi işbirliği projelerinde, proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği, teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge ve yenilik projesinin onaylandığı, teknogirişim sermaye desteklerinde, kamu idaresi tarafından iş planının onaylandığı, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, destek karar yazısının düzenlendiği veya proje sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanılabileceği açıklamalarına yer verilmiştir.
Konuya ilişkin olarak, … Vergi Dairesi Müdürlüğünden alınan yazı ve eklerinden, KOSGEB … Hizmet Merkezi Müdürlüğünün tarafınıza yazmış olduğu 18/10/2010 tarih 1183 sayılı yazıda, “xxx” konulu projenizi KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği Araştırma-Geliştirme, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı çerçevesinde desteklenmesine karar verildiği, destek programdan yararlanabilmeniz için verilen süre içerisinde işletmenizi kurmanız ve Araştırma-Geliştirme, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Uygulama Esasları çerçevesinde taahhütname vermeniz gerektiği, taahhütnamenin evrak kayıtlarına alındığı tarihin, proje başlangıç tarihi olacağının belirtildiği, yine aynı kurum tarafından vergi dairesine yazılan 09/02/2011 tarihli 507 sayılı yazıdan 06/12/2010 tarihi itibariyle istenen taahhütnamenin verildiği anlaşılmıştır.
Bu hüküm ve açıklamalara göre, KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği Araştırma-Geliştirme, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı çerçevesinde desteklenen “Çok Fonksiyonlu Gemi Yönetim Sistemi” konulu projede çalışan personeliniz için 5746 sayılı Kanun’da yer alan gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanılması mümkündür.
Bilgi edinilmesi rica ederim.