Kanunlaşan ARGE Reform Paketi Kapsamında Tasarım Faaliyetleri Yapan Şirketler de Teknopark’lara Kabul Edilecek

Kanunlaşan ARGE Reform Paketi Kapsamında Tasarım Faaliyetleri Yapan Şirketler de Teknopark’lara Kabul Edilecek.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Hakkında Kanunu ve 5746 sayılı Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda gerekli değişiklikler yapılarak, tasarım faaliyetlerinin de Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile aynı kapsamda desteklenmesi sağlanmıştır.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Hakkında Kanun ve çeşitli Kanun’larda yapılan değişiklikler ile tasarım faaliyetlerinin de Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine sağlanan tüm destek ve teşviklere konu edilmesi sağlanmıştır.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Hakkında Kanun kapsamına “Tasarım Faaliyeti”, “Tasarım Projesi”, “Tasarımcı”, “Tasarım Personeli”, “Tasarım Merkezi” kavramları getirilmiştir. Söz konusu kavramlara ilişkin tanımlar aşağıdaki gibi yapılmıştır:

– Tasarım Faaliyeti: Sanayi alanında ve Bakanlar Kurulunun uygun göreceği diğer alanlarda katma değer ve rekabet avantajı yaratma potansiyelini haiz, ürün veya ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve farklılaştırmaya yönelik yenilikçi faaliyetlerin tümünü,

– Tasarım Projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak ayni ve nakdi destek tutarları, faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde tasarımcı tarafından yürütülen projeyi,

– Tasarım Personeli: Tasarım faaliyetlerinde doğrudan görevli tasarımcı ve teknisyenleri,

– Tasarımcı: Tasarım faaliyetleri kapsamındaki projelerin gerçekleştirilmesi ve ilgili projelerin yönetilmesi süreçlerinde yer alan, üniversitelerin; mühendislik, mimarlık veya tasarım ile ilgili bölümlerinden mezun en az lisans derecesine sahip kişiler ile tasarım alanlarından herhangi birinde en az lisansüstü eğitim derecesine sahip diğer kişileri, ifade eder.

Ayrıca, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 10. maddesi ile yönetici şirketin görevleri arasına tasarım projelerinin değerlendirilmesi ve projesi uygun görülen girişimcilere yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslara göre bölge içerisinde yer tahsis edilmesi de eklenmiştir.