Asgari Ücret Hazine Desteğini İçeren 6661 Sayılı Kanun Yürürlüğe Girmiştir

Asgari Ücret Hazine Desteğini İçeren 6661 Sayılı Kanun Yürürlüğe Girmiştir

İşverenler asgari ücret artışı ile ilgili sağlanan Hazine desteğinden, 1 Ocak 2016 tarihinden önce SGK’da tescil edilmiş işyerlerinde, 2015 yılının aynı ayında uzun vadeli sigorta kollarını içeren belge türlerinden bildirilen ve günlük sigorta primine esas kazanç tutarı 85 TL ve altında olan sigortalıların toplam prim ödeme gün sayıları ile günlük 3,33 TL’nin çarpılması suretiyle bulunacak olan tutar kadar, 2016 yılında SGK’da tescil edilmiş veya edilecek olan işyerlerinde uzun vadeli sigorta kollarından bildirimi yapılan sigortalıların toplam prim ödeme gün sayıları ile günlük 3,33 TL’nin çarpılması suretiyle bulunacak olan tutar kadar Hazine desteğinden yararlanabileceklerdir.

Asgari ücretin %30 oranında arttırılması sonucu oluşan ilave işveren maliyetini hafifletmek maksadıyla Hükümet tarafından tasarı olarak getirilen asgari ücret işveren desteği 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 17nci maddesi olarak 14 Ocak 2016 tarihinde kabul edilerek yasalaşmıştır.

Söz konusu Kanun 27 Ocak 2015 tarihli, 29606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

1. Destekten Faydalanma Şartları

5510 sayılı yasaya eklenen geçici 68inci maddeye göre haklarında uzun vadeli sigorta kolları (malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta kolu) bildirimi yaptıkları sigortalılar için işverenler;

a- 2015 yılının aynı ayına ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 85 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2016 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

b- 2016 yılı içinde ilk defa SGK’da tescil edilen/edilecek olan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2016 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar destekten faydalanabileceklerdir.

Bu tutar, işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilerek Hazinece karşılanacaktır.

Söz konusu destek ücretlerin asgari ücretin iki katından az olamayacağı belirlenmiş olan “Linyit” ve “Taşkömürü” Maden İşyerlerinde 85 TL sınırı iki katı (170 TL) olarak uygulanacak ve 2015 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen prim ödeme gün sayısının yüzde 50’sini geçmemek üzere 2016 yılının ilgili ayındaki prim gün sayısı destek hesabına esa olacaktır.

2. Dikkat Edilecek Hususlar

Destekten sorunsuz faydalanabilmek için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır.

a- 2016 yılında prime esas kazançların eksik bildirildiğinin tespiti halinde verilmiş olan teşvik gecikme zammı ve cezasıyla geri alınacak ve bundan sonra da bu destekten faydalanılamayacaktır.

b- 2016 yılında Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin yasal süresinde verilmemesi, tahakkuk eden primlerin zamanında ödenmemesi, çalıştırdığı sigortalıları Kuruma bildirmediğinin tespit edilmesi veya fiilen çalışmayan kişilerin sigortalı bildirilmesi hallerinde bu destekten faydalanılamayacaktır.

c- 2016 yılında tescil edilmiş işyerlerinin destekten yararlanabilmeleri için aynı zaman da Kuruma prim aslı, gecikme zammı ve gecikme cezası ile idari para cezası borcunun bulunmaması gerekmektedir.

d- 2015 yılında bazı aylarda SGK’ya bildirim yapılmamış olması halinde, bildirimi yapılan ilk aydaki aylık prim ve hizmet belgesindeki bilgiler baz alınaracaktır.

e- SGK işyeri tescili 2016 tarihinden önce yaptırılmış olmasına rağmen 2015 yılında hiç sigortalı çalıştırmamış olan işyerleri, 2016 yılında yeni tescil ettirilmiş işyerleri gibi kabul edilerek 2016 yılının ilgili ayına ait aylık prim ve hizmet belgesindeki toplam gün sayısı ile günlük 3,33 TL’nin çarpılması suretiyle bulunacak tutar kadar destekten yararlanacaklardır.

f- 2016 yılı Ocak-Aralık dönemlerine ait sonradan yasal süresi dışında verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde kayıtlı sigortalılar açısından destekten yararlanılamayacaktır.

3- İhale Kapsamında Yapılan Sözleşmelerde Uygulama

4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan idareler tarafından yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için bu teşvik kapsamında Hazine tarafından karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin hakedişlerinden kesilecektir.

4- Destek süresi

Asgari ücret artışı ile ilgili Hazine desteği sadece 2016 yılı Ocak-Aralık döneminde uygulanacaktır.

5- Uygulama Ne Zaman Başlayacak

Söz konusu destek 1 Ocak 2016 tarihinden geçerli olmak üzere başlamış olup, uygulamanın usul ve esasları önümüzdeki günlerde SGK tarafından yayımlanacak olan Genelge ile açıklanacaktır.