Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Birleştirildi

Muhtasar Beyanname Ile Aylık Prim Ve Hizmet Belgesi Birleştirildi
09.08.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacı İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile teşvik ve desteklerle ilgili olarak önemli değişiklikler yapılmıştır.
Muhtasar beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesi birleştirilmesi hususunda bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Konu ile ilgili detaylar şunlardır;

1. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin şekil, içerik ve ekleri ile uygulamaya ilişkin detayları, Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ortaklaşa belirleyecekler.
2. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi yalnızca Maliye Bakanlığına verilecektir.
3. Uygulama tüm işyerlerini kapsamayacak.
• Gayrisafi iş hasılatları,
• Çalıştırılan personel sayısı,
• İşverenlerin gelir unsurları,
• İşyerinin bulunduğu il ve ilçe sınırları,
kriterleri göz önünde bulundurularak Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından kapsam belirlenecek.
4. Eksik gün formlarının (ek10) formatında da değişikliğe gidilecek. 30 günden az çalışıldığını tevsik eden belgelerin şekli, içeriği, ekleri, ilgili olduğu dönemi, verilme süresi, verilme yöntemi, belgeleri verecek işyerleri, belgelerin verileceği kurum ile ilgili hususlar kurumca çıkarılan yönetmelik ile belirlenecek.

Konu ile ilgili Cezalar da yeniden düzenlendi;
Kurumun prim tahakkukuna ve sigortalıların sosyal güvenlik haklarına dayanak teşkil eden Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesindeki sigortalıların, prime esas kazançlarının veya hizmetlerinin bildirilmediği, eksik ya da geç bildirildiği anlaşılan her bir işyeri için;

1) Beyannamenin asıl olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında,
2) Beyannamenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında,
3) Ek beyannamenin, 86.maddenin beşinci fıkrasına istinaden Kurumca resen düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı tutarında ceza düzenleniyor.

Eğer tespitler aşağıda belirtilen şekillerde olursa cezalar artıyor;

Beyannamenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri ve kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği ya da sadece hizmetlerinin Kuruma eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, beyannamenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık beyannamedeki her bir işyeri için,

a) Kamu idareleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar hakkında asgari ücretin üç katını geçmemek üzere sigortalı başına aylık asgari ücret tutarında,
b) Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar hakkında asgari ücretin iki katını geçmemek üzere sigortalı başına yarım asgari ücret tutarında,
c) Defter tutmakla yükümlü olmayanlar hakkında aylık asgari ücreti geçmemek üzere sigortalı başına asgari ücretin üçte biri tutarında,
ç) Beyannamedeki her bir işyerinden bildirilen sigortalıların sadece prime esas kazançlarının eksik bildirildiğinin anlaşılması halinde ise beyannamenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık asgari ücretin onda birinden az, iki katından fazla olmamak üzere tespit edilen prime esas kazanç tutarında, idari para cezası uygulanır.

Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

Yürürlük;
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak Genel Tebliğ yayımlandıktan sonra geçerli olacaktır.

Detaylı bilgi almak için uzmanlarımızla temasa geçebilirsiniz.