Blog

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliği İstisnası 3065 sayılı Kanunun (17/4-a) maddesinde, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler KDV’den istisna edilmiştir. Söz konusu istisna, 1/1/2022 tarihinden itibaren söz konusu madde kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetlere uygulanacaktır. Buna göre, 1/1/2022 tarihinden itibaren, internet ortamındaki…
Read more

SGK E-Tebligat Son Başvuru Süresi 31.01.2022

24.9.2021 tarihli 31608 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik” ‘ in 7 inci maddesine göre elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içinde başvuru yapmakla yükümlü tutulmuştur. Yönetmeliğe göre bu süre 31.12.2021 tarihinde sona ermektedir. Elektronik ortamda yapılacak tebligata İlişkin usul ve esasları açıklayan…
Read more

2022 Yılında Tutulacak Ticari Defterler ve Tasdik Süreleri

MÜKELLEFİYETE GÖRE TASDİK ETTİRİLECEK DEFTERLER: ❖ GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN: 1) -Bilanço Esasına Göre Tutulacak Defterler (Gerçek Kişiler); a) -Yevmiye Defteri b) -Defteri Kebir c) -Envanter Defteri 2) -Kollektif ve Komandit Şirketler a) -Yevmiye Defteri b) -Defteri Kebir c) -Envanter Defteri d) -Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri (Ticari Defter Tebliği Madde -5/2) 3) -İşletme…
Read more

Yangın ve Sel Felaketi Nedeniyle Ertelenen Sigorta Prim Borçları Azami 24 Aya Kadar Taksitlendirilebilir

Sigorta Primleri 30.11.2021 tarihine kadar ertelenen (Ödeme vadesi dolmuş mevcut prim borçları ile 2021 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarına ait sigorta prim borçları) Antalya ili Akseki, Alanya, Gazipaşa, Gündoğmuş, Manavgat ve İbradı ilçeleri, Mersin ili Aydıncık ve Silifke ilçeleri, Osmaniye il merkezi ile Kadirli ilçesi, Muğla ili Bodrum, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Menteşe, Yatağan, Seydikemer ve Kavaklıdere ilçeleri, Adana ili Aladağ,…
Read more

Döviz işlemlerinde kimlik şartı

Döviz satışında 100 doların altında işlemler için kimlik tespiti zorunluluğu kaldırıldı. Yeni düzenleme ile 100 dolar ve 100 dolar karşılığı TL ve üzeri işlemlerde kimlik bilgileri kaydedilecek. Ayrıca tebliğ ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na limitleri belirleme konusunda yetki verildi.

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Öngören Tebliğ Taslağı Yayımlanmıştır.

30923 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yapılması planlanan değişikliklerle; •Brüt satış hasılatı 2021 hesap dönemi için 4 Milyon, 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere, •Gerek kendi siteleri gerekse de platformlar üzerinden e-Ticaret faaliyetinde bulunan mükelleflerden, 2020 ve 2021 hesap dönemleri için…
Read more

7341 Sayılı Kanun İle Yapılan Düzenlemeler

7341 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile vergi, çek düzenlemesi ve tasfiye konularında düzenlemeler yapıldı. —    5910 Sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 18 inci maddesi kapsamında ihracatçılar lehine münhasıran ihracat kredileri için kefalet vermek amacıyla kurulan kurumlara…
Read more

7341 Sayılı Kanun İle Yapılan Düzenlemeler

7326 sayılı Yapılandırma Kanunundan yararlanmak için belirlenmiş bulunan, borçların 7341 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile vergi, çek düzenlemesi ve tasfiye konularında düzenlemeler yapıldı. —    5910 Sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 18 inci maddesi kapsamında ihracatçılar…
Read more

Basit Usulde Vergilendirilen Kazançlar İçin Yıllık Beyanname Verilmeyecek

Gelir Vergisi Kanununa mükerrer 20’nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. Basit usulde tespit olunan kazançlarda gelir vergisi istisnası: MÜKERRER MADDE 20/A – Bu Kanuna göre kazançları basit usulde tespit olunan mükelleflerin 46’ncı maddeye göre tespit edilen kazançları gelir vergisinden müstesnadır. Yapılan değişiklik ile 193 sayılı Kanunun 47 ve 48’inci maddelerinde yazılı şartları topluca…
Read more

SGK’ya Verilmesi Gereken İşyeri Bildirgesi Ekindeki Belgeler Elektronik Ortamda Gönderilebilecek

SGK, işyeri tescil işlemlerinde tescil işlemini onaylamadan önce bazı belgeleri işyeri bildirgesinin gönderilmesinden sonra elden veya posta yoluyla 7 gün içinde ibrazını talep etmekteydi. 2020/20 sayılı SGK genelgesinin ilgili bölümünde 2021/36 sayılı genelge ile değişiklik yaparak 7 günlük süreyi kaldırarak bu belgelerin elektronik ortamda verilmesini sağlamıştır.