Düzenlenen Sözleşmeye Yatırım Teşvik Belgesine İstinaden Damga Vergisi İstisnası Uygulanıp Uygulanmayacağı Hakkında

İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, … Ltd. Şti. ile düzenlemiş olduğunuz sözleşmeye adı geçen firma adına düzenlenmiş Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında damga vergisi istisnası uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin görüş istenildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun Ek 2 nci maddesinde, döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtların damga vergisinden müstesna olduğu, döviz kazandırıcı faaliyetlerin neler olduğunun ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından birlikte tespit edileceği hüküm altına alınmıştır. Söz konusu hükmün uygulama usul ve esaslarını düzenleyen (1) Seri No.lu Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğin (4) Seri No.lu Tebliğ ile değişik “3.2. Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetler” başlıklı bölümünde döviz kazandırıcı faaliyetler tek tek sayılmıştır.

Mezkur Tebliğin” 4. Uygulamaya İlişkin Esaslar” başlıklı bölümünde de; “4.1. (3.1.8)’de belirtilen faaliyetler için bu konuda düzenlenmiş “Dahilde îşleme îzin Belgesi”; (3.2)’de belirtilen diğer döviz kazandırıcı faaliyetler için bu konuda düzenlenmiş “Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi”nin ibrazı üzerine, ilgili kuruluşlarca, aşağıda açıklanan usul ve esaslar çerçevesinde başka bir belge aranmaksızın re’sen damga vergisi ve harç istisnası uygulanacaktır… açıklamasına yer verilmiştir.

Buna göre, anılan tebliğ hükmünde döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtlara damga vergisi istisnası uygulanabilmesi bakımından bu konuda düzenlenmiş “Dahilde îşleme îzin Belgesi” ve “Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi”ne yer verilmiş olup, “Yatırım Teşvik Belgesi” bu belgeler arasında belirtilmemiştir.

Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde, şirketiniz ile … Ltd. Şti. arasında 03/01/2011 tarihinde imzalanan “… Sözleşmesi”ne, adı geçen firma adına düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesine istinaden döviz kazandırıcı faaliyet kapsamında damga vergisi istisnası uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.