7341 Sayılı Kanun İle Yapılan Düzenlemeler

7341 Sayılı Kanun İle Yapılan Düzenlemeler

7341 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile vergi, çek düzenlemesi ve tasfiye konularında düzenlemeler yapıldı.

—    5910 Sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 18 inci maddesi kapsamında ihracatçılar lehine münhasıran ihracat kredileri için kefalet vermek amacıyla kurulan kurumlara Kurumlar Vergisi muafiyeti getirildi.

—    Söz konusu kurumların kredi teminatlarına ilişkin işlemlerinde düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden istisna edildi; söz konusu kurumların kefalet işlemleri harçtan müstesna tutuldu. Ayrıca bu kurumların kredi teminatı sağlama işlemleri katma değer vergisinden istisna tutuldu.

—    3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçici 2 nci maddesi uyarınca ilk kez faaliyete geçecek serbest bölgelerde, işleticilerin serbest bölgelerin işletilmesi ile ilgili faaliyetlerden elde ettikleri kazançları, 30 yılı geçmemek ve Ticaret Bakanlığınca kendilerine verilecek ilk faaliyet ruhsatında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere gelir veya kurumlar vergisinden müstesna tutuldu.

—    Çekin ödenmek için üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce muhatap bankaya ibrazının geçersiz olduğuna ilişkin düzenlemenin süresi 31/12/2021 tarihinden 31/12/2023 tarihine uzatıldı.

—    Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklikle tasfiye halinde alacaklılara üçüncü kez yapılan çağrı tarihinden itibaren altı ay geçmedikçe kalan varlık dağıtılamaz düzenlemesine ilişkin süre üç aya indirildi.

Kaynak : TÜRMOB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *