Basit Usulde Vergilendirilen Kazançlar İçin Yıllık Beyanname Verilmeyecek

Basit Usulde Vergilendirilen Kazançlar İçin Yıllık Beyanname Verilmeyecek

Gelir Vergisi Kanununa mükerrer 20’nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

Basit usulde tespit olunan kazançlarda gelir vergisi istisnası:

MÜKERRER MADDE 20/A – Bu Kanuna göre kazançları basit usulde tespit olunan mükelleflerin 46’ncı maddeye göre tespit edilen kazançları gelir vergisinden müstesnadır.

Yapılan değişiklik ile 193 sayılı Kanunun 47 ve 48’inci maddelerinde yazılı şartları topluca haiz olup basit usulde vergilendirilen ve Sl’incl maddede sayılan basit usulden faydalanamayacaklar arasında yer almayan mükelleflerin ticari kazançları, GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLMEKTEDİR. İstisna kapsamındaki bu kazançlar için YILLIK BEYANNAME VERİLMEYECEK ve diğer gelirler dolayısıyla beyanname verilmesi halinde de bu kazançlar (Basit usul kazançları) beyannameye dâhil edilmeyecektir.

Basit usulde vergilendirilen mükellefler 2021 yılında elde ettikleri kazançlar da, gelir vergisinden istisna tutulmuştur. Bu mükellefler yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyecekler, başka gelirleri nedeniyle yıllık beyanname verseler bile, bu kazançlarını beyannamelerine dâhil etmeyecekler.

Basit usulde vergilendirilen mükellefler; Beyanname vermemelerine rağmen VUK hükümlerine göre Belge alacak ve belge düzenleyeceklerdir. Kayıtlar Defter Beyan Sisteminden Esnaf odalarınca veya meslek mensuplarınca tutulmaya devam edilecektir.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *