Gelir Vergisinde Hasılat Esaslı Kazanç Tespitinin Usul ve Esasları Belirlendi

Gelir Vergisinde Hasılat Esaslı Kazanç Tespitinin Usul ve Esasları Belirlendi

309 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde, şehir içi yolcu taşımacılığı  faaliyetinde  bulunan  ve  bu  faaliyetlerinden   kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin, söz konusu faaliyetlerinden elde ettikleri vergiye tabi kazançlarının 193 sayılı Kanunun 113’üncü maddesinde düzenlenen Hasılat Esaslı Kazanç Tespiti yoluyla tespit edilmesine ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.

  • Uygulama isteğe bağlı olup talepte bulunanlar yararlanabileceklerdir.
  • Hasılat esaslı kazanç tespiti uygulamasından  yararlanmak isteyen mükelleflerin
  1. Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunması,
  2. Bu faaliyetlerden kaynaklanan hasılatın tamamının elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde edilmesi,
  3. Gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine uygulamadan yararlanma hususunda yazılı olarak talepte bulunulması,şarttır.
  • Talepleri kabul edilen mükellefler, söz konusu bildirimin kendilerine tebliğ edildiği tarihi takip eden  yılın  başından itibaren hasılat esaslı kazanç tespiti usulüne geçeceklerdir.
  • Aralık ayı içerisinde başvuruda bulunan mükelleflerden şartları sağlayanlar için vergi dairelerince bir sonraki takvim yılı içerisinde kendilerine yazı ile bildirim yapılanlar, bildirimin yapıldığı takvim yılının başından itibaren hasılat esaslı kazanç

tespiti usulüne geçeceklerdir.

  • Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetine ilişkin vergiye tabi kazancın hasılat esaslı      kazanç       tespiti usulüne göre hesaplanmasında, bu        faaliyete     ilişkin     giderler      dikkate alınmayacak ve bu usule göre tespit edilen kazanca herhangi bir indirim veya istisna uygulanmayacaktır.
  • Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyeti ile bu kapsama girmeyen işlerin birlikte yapılması halinde müşterek genel giderler, bu faaliyetler ile ilgili olarak cari yılda oluşan maliyetlerin toplam maliyetler içindeki oranı dikkate alınarak dağıtılacaktır. Bu dağıtım sonucunda müşterek genel giderlerden şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetine düşen pay, diğer faaliyetlere ilişkin vergiye tabi kazancın ve gelir ya da kurumlar vergisi matrahının tespitinde dikkate alınmayacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *