İş Hayatında Yeni Düzenlemeler

İş Hayatında Yeni Düzenlemeler

Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilen ve kanunlaşan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile işverenlere ve çalışanlara yönelik yeni bazı düzenlemeler yapıldı. Aşağıda açıklandığı üzere Kanunda;

1)    31/8/2020 tarihi baz alınarak vergi, SGK ve diğer amme alacakları ile idari para cezalarına Kanunda belirtilen şartlarda yapılandırma hakkı tanınmıştır. Bu konuda ayrı bir sirküler yayımlanacaktır.

2)    İşsizlik ödeneğinden yararlanan sigortalılardan, işten çıktıkları tarihten sonra 90 gün içerisinde yeni bir işe girmemeleri halinde işsizlik ödeneğinden yararlandıkları süreye ait uzun vadeli sigorta primlerinin işsizlik sigortasından karşılanmasına ilişkin düzenleme yapıldı.

3)    “Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi sahiplerinin ilave istihdamını” konu edinen teşvik süresinin 31/12/2023 tarihine kadar uzatılması için Cumhurbaşkanına yetki verildi

4)    “İlave İstihdam teşvikini” konu edinen teşvik süresinin 31/12/2023 tarihine kadar uzatılması için Cumhurbaşkanına yetki verildi.

5) Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihi 1/1/2021 tarihinden 31/12/2023 tarihine ertelendi.

6)    Kısa Çalışma ödeneğinden yararlanma süresinin 31/12/2020 tarihinden 30/06/2021 tarihine kadar uzatılması için Cumhurbaşkanına yetki verildi

7)    7252 sayılı Kanunla getirilen “normalleşme desteğinden” yararlanma süresinin 31/12/2020 tarihinden 30/6/2021 tarihine kadar sektörel bazda veya bir bütün olarak uzatılması için Cumhurbaşkanına yetki verildi.

8)    1/1/2019-17/4/2020 tarihleri arasındaki dönemde iş sözleşmesi İş kanunun 25/1-II inci fıkrası gereği ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında sona erenler ile kayıt dışı çalışanların en son çalıştığı özel sektör işverenine 01/12/2020 tarihinden itibaren 30 gün içerisinde başvurmaları ve işveren tarafından;

–    Fiilen çalıştırılmaları halinde işverene, prim ödeme gün sayısının 44,15 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar 4857 sayılı Kanun’un geçici 10’uncu maddesinden belirtilen fesih yasağı süresini geçmemek üzere destek verilmesi,

–    İşe başlatılıp kısa çalışma ödeneğinden yararlanmayan ve 4857 sayılı kanunun geçici 10’uncu maddesi gereği ücretsiz izne çıkarılanlara 4857 sayılı Kanun’un geçici 10’uncu maddesinden belirtilen fesih yasağı süresini geçmemek üzere günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği verilmesi,

–    İşverene başvurup, başvurusu kabul edilmeyenlere ise hane başına 4857 sayılı kanunun geçici 10’uncu maddesinden belirtilen fesih yasağı süresini geçmemek üzere günlük 34,34 TL destek verilmesi,

Yönünde düzenleme yapıldı

9) 2019/Ocak-2020/Nisan    döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak veya 17/04/2020 tarihinden sonra SGK’ da tescil edilmesi nedeniyle 2019/Ocak-2020/Nisan döneminde işçi çalıştırmayan özel sektör işyerlerinde 01/12/2020 tarihinden itibaren işe alınanların;

–    Fiilen çalıştırılması halinde işverene, prim ödeme gün sayısının 44,15 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar 4857 sayılı kanunun geçici 10’uncu maddesinden belirtilen fesih yasağı süresini geçmemek üzere destek verilmesi,

–    İşe başlatılıp kısa çalışma ödeneğinden yararlanmayan ve 4857 sayılı kanunun geçici 10’uncu maddesi gereği ücretsiz izne çıkarılanlara 4857 sayılı kanunun geçici 10’uncu maddesinden belirtilen fesih yasağı süresini geçmemek üzere günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği verilmesi,

Yönünde düzenleme yapıldı.

10) Basın ve gazetecilik mesleğinde çalışanların fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmalarına ilişkin mevcut hükmün anayasa mahkemesince iptal edilmesi üzerine karar verilmiş ve iptal kararı nedeniyle oluşacak yasal boşluğun giderilmesi amacıyla düzenleme yapıldı.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *