Kurumlar Vergisi Oranı 2021 Yılı İçin %25’e, 2022 Yılı İçin %23’e Arttırıldı

Kurumlar Vergisi Oranı 2021 Yılı İçin %25’e, 2022 Yılı İçin %23’e Arttırıldı

15/04/2021 tarihli ve 7316 sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda bazı değişiklikler yapıldı.

  1. Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 13’üncü madde uyarınca %20 olan kurumlar vergisi oranı; 2021 yılı kurum kazançları için %25, 2022 yılı kurum kazançları için ise %23 oranında uygulanacaktır.
  2. Düzenleme 01/07/2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 01/01/2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için 01/01/2021 tarihinden itibaren başlayan hesap dönemine) ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.
  3. ÖTV Kanunu’na ekli alkol içecekler, kolalı meyvalı ve sade gazozlar ile tütün ürünlerinin yer aldığı (III) sayılı liste kapsamındaki malların komisyoncular vasıtasıyla veya konsinyasyon suretiyle satışında imalatçı tarafından bu malların komisyoncuya veya konsinye işletmelere verildiği anda ÖTV açısından vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği kabul edildi.
  4. 6183 sayılı AATUHK’da değişiklik yapılarak haczedilen malların satış usul ve yöntemlerinde değişiklik yapıldı.

22 Nisan 2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Amme Alacaklarının  Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına  Dair Kanun ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda bazı değişiklikler yapıldı.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *