MUH-SGK Uygulamasında SGK Tarafından Verilen Cezalar Nelerdir?

MUH-SGK Uygulamasında SGK Tarafından Verilen Cezalar Nelerdir?

Amasya, Bartın, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir ve Konya illerinde pilot uygulaması yapılan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 2020/Temmuz ayı bildirimleriyle birlikte tüm Türkiye’ de uygulanmaya başlanacaktır. SGK’nın Aylık Prim Hizmet Belgesinde uyguladığı idari para cezalarından farklı olarak Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine bağlı yaptırımlarda değişiklikler bulunmaktadır. Buna göre;

1- Sigortalıların, prime esas kazançlarının veya hizmetlerinin bildirilmediği, eksik ya da geç bildirildiği asıl nitelikteki muhtasar ve prim hizmet beyannameleri için her bir işyeri bazında ve beyanname döneminde olmak üzere aylık asgari ücretin 2 katını geçmemek üzere beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin beşte biri tutarında,

2- Sigortalıların, prime esas kazançlarının veya hizmetlerinin bildirilmediği, eksik ya da geç bildirildiği ek nitelikteki muhtasar ve prim hizmet beyannameleri için her bir işyeri bazında ve beyanname döneminde olmak üzere aylık asgari ücretin 2 katını geçmemek üzere beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında,

3- Eksik günlere ilişkin bilgi ve belgelerin talep edilmesine rağmen SGK’ya  verilmemesi veya verilen söz konusu bilgi ve belgelerin SGK tarafından geçerli sayılmaması üzerine düzenlenecek olan muhtasar ve prim hizmet beyannameleri için her bir işyeri bazında ve beyanname döneminde aylık asgari ücretin 2 katını geçmemek üzere beyannamede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin  yarısı tutarında,

4- Mahkeme kararı veya denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarca yapılan tespitler ya da resmi kurum ve kuruluşlardan alınan yazılar üzerine hizmetleri ve kazançları SGK’ya bildirilmediği veya eksik bildirildiği ya da sadece hizmetlerinin SGK’ ya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili düzenlenen muhtasar ve prim hizmet beyannameleri için her bir işyeri bazında ve beyanname döneminde olmak üzere,

  • Kamu idareleri ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar hakkında asgari ücretin üç katını geçmemek üzere sigortalı başına aylık asgari ücret tutarında,
  • Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar hakkında asgari ücretin iki katını geçmemek üzere sigortalı başına yarım asgari ücret tutarında,
  • Defter tutmakla yükümlü olmayanlar hakkında aylık asgari ücreti geçmemek üzere sigortalı başına asgari ücretin üçte biri tutarında,

5- Beyannamenin mahkeme kararı, SGK’nın denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, sadece prime esas kazançlarının SGK’ ya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması hâlinde düzenlenen muhtasar ve prim hizmet beyannameleri için her bir işyeri bazında ve beyanname döneminde olmak üzere aylık asgari ücretin onda birinden az, iki  katından fazla olmamak üzere tespit edilen prime esas kazanç tutarında,

6- Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunun, gerçeğe aykırı bildirilmesi durumunda aylık brüt asgari ücreti geçmemek şartıyla her bir işyeri için sigortalı başına brüt asgari ücretin onda biri tutarında,

5510 sayılı kanunun 102’nci maddesine göre idari para cezası uygulanacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *