Taşınmazların ve Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlenmesi

Taşınmazların ve Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Yeniden Değerlenmesi

16.07.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “530 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” 7326 sayılı Kanunun düzenlemesinin uygulanmasına yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir. Getirilen düzenleme kapsamında, sadece taşınmazlar değil, ATİK’ler de yeniden değerlemeye tabi tutulabilir.

Değer artışı üzerinden alınacak vergi % 2 oranındadır. Uygulamadan yararlanmak için 31/12/2021 tarihine kadar yeniden değerleme işleminin yapılması gerekmektedir.

Yeniden değerlemeye tabi tutulan taşınmazların & amortismana tabi iktisadi kıymetlerin amortismanı, yeniden değerleme sonrasında bulunan değerler üzerinden ayrılacaktır.

Yeniden değerlenmiş kıymetlerin satışı halinde, satış kazancı yeniden değerlenmiş tutarlar üzerinden hesaplanmalıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *