Geliştirdiği yazılımı kullanarak ürettiği GES Fizibilite Raporunun Vergiden muaf olup olmadığı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı:84974990-130[Geçici 20-2012-03]-381

17/04/2014

Konu:4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda belirtilen şartlarda üretimi yapılan yazılımların, kanununda belirtilen şartlar dışında teslimlerinin KDV ve KVK yönünden vergilendirilmesi

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, teknokent bölgesinde Ar-Ge kapsamında yazılım geliştirdiğiniz, bu yazılımı kullanarak Türkiye genelinde hangi arazide hangi teknoloji ile hangi maliyetlerle ne kadar elektrik üretilebileceği ve en kısa sürede kendisini geri ödeyebilecek optimum yatırım alternatiflerinin neler olacağına ilişkin “GES Proje Raporu”nu hazırladığınız ve satışını yaptığınız, söz konusu satışlardan elde ettiğiniz kazançların kurumlar vergisi ve katma değer vergisinden istisna olup olmadığı hakkında Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.

A) Kurumlar Vergisi Yönünden Değerlendirme:

12.03.2011 tarih ve 27872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6170 sayılı Kanunla değiştirilen 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 3 üncü maddesinin (c) bendinde, ” Araştırma ve Geliştirme (AR-GE): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları,”

Aynı maddenin (l) bendinde, “Yazılım: Bir bilgisayar, iletişim cihazı veya bilgi teknolojilerine dayalı bir diğer cihazın çalışmasını ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken işlemleri yapmasını sağlayan komutlar dizisinin veya programların ve bunların kod listesini, işletim ve kullanım kılavuzlarını da içeren belgelerin, belli bir sistematik içinde, tasarlama, geliştirme şeklindeki ürün ve hizmetlerin tümü ile bu ürün ya da mal ve hizmetlerin lisanslama, kiralama ve tüm hakları ile devretme gibi teslim şekillerinin tümünü,”

ifade edeceği hükümleri yer almıştır.

Değiştirilen 4691 sayılı Kanununun geçici 2 nci maddesinde ise bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançların 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesna olduğu, hüküm altına alınmıştır.

Konu ile ilgili açıklamaların yer aldığı, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “5.12.2.2. Yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda kurumlar vergisi istisnasının kapsamı”‘ başlıklı bölümünde;

“Yapılan düzenlemeyle teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflerin, münhasıran bu bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar, faaliyete başlanılan tarihten bağımsız olmak üzere, 31/12/2023 tarihine kadar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

Bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin bölge dışında gerçekleştirdikleri faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar, yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilmiş olsa dahi istisnadan yararlanamaz.

Öte yandan, teknoloji geliştirme bölgelerinde yazılım ve Ar-Ge faaliyetinde bulunan şirketlerin, bu faaliyetler sonucu buldukları ürünleri kendilerinin seri üretime tabi tutarak pazarlamaları halinde, bu ürünlerin pazarlanmasından elde edilen kazançların lisans, patent gibi gayri maddi haklara isabet eden kısmı, transfer fiyatlandırması esaslarına göre ayrıştırılmak suretiyle istisnadan yararlanabilecektir. Üretim ve pazarlama organizasyonu nedeniyle doğan kazancın diğer kısmı ise istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir. Ancak, lisans, patent gibi gayrimaddi haklara bağlanmamış olmakla birlikte uyarlama, yerleştirme, geliştirme, revizyon, ek yazılım gibi faaliyetlerden elde edilen kazançların istisna kapsamında değerlendirileceği tabiidir.

Örneğin; teknoloji geliştirme bölgesinde yazılım faaliyetinde bulunan şirketin, ürettiği yazılımların lisans satışından veya kiralanmasından elde edeceği kazançlar istisnadan yararlanacak, ancak söz konusu yazılımın disk, CD veya elektronik ortamda pazarlanmasından elde edilen kazançların (lisansa isabet eden kısmı hariç) istisnadan yararlanması mümkün olmayacaktır .” açıklamalarına yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; GES yatırımında bulunmak isteyen firmalara şirketiniz tarafından teknoloji geliştirme bölgesinde gerçekleştirdiği yazılım ve yine kendi firmanızın mühendislik birikimi ile ürettiği; Türkiye genelinde hangi arazide hangi teknoloji ile hangi maliyetlerle ne kadar elektrik üretilebileceği ve en kısa sürede kendisini geri ödeyebilecek optimum yatırım alternatiflerinin neler olacağına ilişkin “GES Proje Raporları”nın satışından elde ettiği kazançların lisans, patent gibi gayrimaddi haklara isabet eden kısmı için, transfer fiyatlandırması esaslarına göre gerekli ayrıştırma yapılmak suretiyle istisna hükümlerinden yararlanılması mümkündür.

Öte yandan söz konusu GES Proje Raporlarının satış bedelleri içerisinde yer alan, gayrimaddi hak bedeli dışında kalan mühendislik, üretim ve pazarlama organizasyonuna ilişkin tutarların ise kurumlar vergisi istisnası kapsamında değerlendirilmeyeceği tabiidir.

B) Katma Değer Vergisi Yönünden Değerlendirme:

3065 sayılı KDV Kanununun,

– 1/1 maddesinde, ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin,

– 1/2 maddesinde ise her türlü mal ve hizmet ithalinin KDV’ye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

– Geçici 20/1 maddesinde ise; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetlerin katma değer vergisinden müstesna olduğu hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, teknoloji geliştirme bölgesinde üretilen yazılım teslimleriniz KDV Kanununun Geçici 20/1 maddesinde öngörülen istisna kapsamına girmekle birlikte, söz konusu yazılım kullanılarak oluşturulan “GES Proje Raporları” nın hazırlanması ve satışı katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.