1 Eylül 2015 Tarihinden İtibaren Dikkate Alınacak Kıdem Tazminatı Tavanı

1 Eylül 2015 Tarihinden İtibaren Dikkate Alınacak Kıdem Tazminatı Tavanı

27 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 22.08.2015 tarih ve 2015/8057 sayılı Kararnamenin eki Kararla yapılan düzenleme sonucu, 1 Eylül 2015 tarihinden geçerli olmak üzere, kıdem tazminatı tavanı 3.828,37 lira olmuştur.

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı: 2015/8057
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uyarınca emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylıkları ile emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında, Sandık iştirakçilerine ödenmekte olan zam, tazminat ve ödenekler ile benzeri ödemeler toplamına karşılık olmak üzere dikkate alınacak oranları belirten grupların yeniden düzenlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 22/8/2015 tarihli ve 7467 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga ek 70 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/8/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.
22/8/2015 TARİHLİ VE 2015/8057 SAYILI KARARNAMENİN EKİ:
KARAR
MADDE 1- (1) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi uyarınca uygulanmasına devam olunan mülga ek 70 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan gruplar ve oranlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
-Ek göstergesi 8.400 ve daha yüksek olanlarda %255’ine,
-Ek göstergesi 7.600 (dahil) – 8.400 (hariç) arasında olanlarda %215’ine,
-Ek göstergesi 6.400 (dahil) – 7.600 (hariç) arasında olanlarda % 195’ ine,
-Ek göstergesi 4.800 (dahil) – 6.400 (hariç) arasında olanlarda %165’ine,
-Ek göstergesi 3.600 (dahil) – 4.800 (hariç) arasında olanlarda %145’ine,
-Ek göstergesi 2.200 (dahil) – 3.600 (hariç) arasında olanlarda %85’ine,
-Diğerlerinde %55’ine,
MADDE 2- (1) Bu Karar, 1/9/2015 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.