KOSGEB’den Aldığınız Desteklere İlişkin Muhasebe Kayıtlarının Tutulması

KOSGEB’den Aldığınız Desteklere İlişkin Muhasebe Kayıtlarının Tutulması
KOSGEB’den aldığınız desteklere ilişkin muhasebe kayıtlarının tutulması konusunda Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığından alınan görüş aşağıda yer almaktadır.

Alınan görüşte özetle;

“5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 6’ncı maddesinde, Kurumlar Vergisinin mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safı kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37’nci maddesinin birinci fıkrasında ise, her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu, 26.12.1992 tarihli ve 21447 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ve daha sonra bu konuda yayımlanan diğer tebliğlerde açıklanmış bulunan,

“602-Diğer Gelirler” hesabında; işletmenin korunması, ihracatı teşvik yada hükümet politikasına uyma zorunluluğu karşısında oluşan işletmenin faaliyet hasılatındaki düşüklüğü veya faaliyet zararını gidermek için, sermaye katkısı niteliğinde olmayan, mali yardımlar (sübvansiyonlar), devletin bazı malları vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden istisna etmesi yoluyla yaptığı yardımlar (vergi iadeleri) ve satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili fiyat istikrar destekleme vb. hasılat kalemlerinin izleneceği; dolayısıyla İdare Başkanlığımız tarafından desteklenen işletmelere geri ödemesiz olarak verilen destek tutarlarının, işletmelerce ilgili mevzuatında aksine bir hüküm bulunmaması kaydıyla ticari kazancın bir unsuru olarak kurum kazancına dahil edilmesi ve “602-Diğer Gelirler” hesabında izlenmesi, geri ödemeli olarak verilen destek tutarlarının geri ödenecek kısımlarının ise işletmelere verilen borç niteliğinde olması nedeniyle işletmelerce kurum kazancına eklenmemesi ve “309-Diğer Mali Borçlar” veya “409-Diğer Adali Borçlar” hesabında izlenmesi gerekeceği, bildirilmiştir.