Teklifnamelerin Damga Vergisine Tabi Olup Olmadığı Hakkında

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TARİH : 28.01.2013
SAYI : 90792880-155[1-2012/2335]-76
Teklifnamelerin Damga Vergisine Tabi Olup Olmadığı Hakkında
Sayı : 90792880-155[1-2012/2335]-76 28.01.2013
İlgide kayıtlı özelge talep formu ve eklerinin incelenmesinden, …… iştiraki olan ….A.Ş.’nin motorlu taşıt alımı ile ilgili olarak şirketiniz tarafından düzenlenen ve tek taraflı imzalanan teklifnamenin damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.
488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu ; 4 üncü maddesinde, bir kâğıdın tabi olacağı verginin tayini için o kâğıdın mahiyetine bakılacağı ve buna göre tabloda yazılı vergisinin bulunacağı, kâğıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılacağı hükümleri yer almıştır.
Mezkur Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “I. Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerin nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.
Diğer taraftan, Kanuna ekli (1) sayılı tablo 5281 sayılı Kanununun 7 nci maddesiyle yeniden düzenlenmiş olup teklifnameler 01.01.2005 tarihinden geçerli olmak üzere damga vergisine tabi kağıtlar kapsamından çıkartılmıştır. Konu ile ilgili olarak 04.02.2005 tarih ve 25717 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 43 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin 6.1.1 bölümünde de gerekli açıklamalar yapılmıştır.
Buna göre, şirketiniz tarafından …. A.Ş.’ne hitaben motorlu taşıt fiyatlarına ilişkin olarak düzenlendiği ve mahiyeti itibarıyla teklifname olduğu anlaşılan başvurunuza konu kağıtların damga vergisi tabi tutulmaması gerekmektedir.
Ancak söz konusu teklifnamelerin, üzerine karşı tarafın kabulüne ilişkin olarak şerh konulması ve imzalanması halinde, mahiyeti itibarıyla sözleşme olarak değerlendirilerek damga vergisine konu teşkil edeceği tabiidir.