Teknokent Bünyesinde Faaliyet Gösteren Şirketin 5746 Sayılı Kanun Hükümlerinden Yararlanıp Yararlanmayacağı

Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren şirketin 4691 sayılı Kanun çerçevesinde yürütülen projesinin yanında başka bir proje için 5746 sayılı Kanun
hükümlerinden yararlanıp yararlanmayacağı

Sayı:
62030549-125[10-2013/426]-493

Tarih:
19/03/2015

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı : 62030549-125[10-2013/426]-493 19/03/2015
Konu : Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren şirketin 4691 sayılı Kanun çerçevesinde yürütülen projesinin yanında başka bir proje için 5746 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanıp yararlanmayacağı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin …………….. Üniversitesi içerisinde kurulu
bulunan Teknokent bünyesinde gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmaları dolayısıyla 4691 sayılı Kanun
hükümlerinden faydalandığı belirtilerek, teknokent bünyesinde mevcut projesi ile faaliyetine devam
ederken aynı zamanda 5746 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince
oluşturulacak Ar-Ge merkezinde yürütülecek bir başka projeye ilişkin olarak 5746 sayılı Kanunda
yer alan destek ve teşvik hükümlerinden faydalanıp faydalanmayacağı hususunda bilgi talep edildiği
anlaşılmakta olup, konu hakkında Başkanlığımız görüşleri aşağıda açıklanmıştır.
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 6170 sayılı Kanunla değişen geçici 2
nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında;
“Yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile Bölgede
faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım ve ARGE
faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar
vergisinden müstesnadır.
Bölgede çalışan; AR-GE ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, 31/12/2023
tarihine kadar her türlü vergiden müstesnadır. Muafiyet kapsamındaki destek personeli sayısı ARGE
personeli sayısının yüzde onunu aşamaz. Yönetici şirket, ücreti gelir vergisi istisnasından
yararlanan kişilerin Bölgede fiilen çalışıp çalışmadığını denetler. Ancak, Bölgelerde yer alan
girişimcilerin yürüttükleri AR-GE projesi kapsamında çalışan AR-GE personelinin, Bölgede
yürüttüğü görevle ilgili olarak yönetici şirketin onayı ile Bölge dışında geçirmesi gereken süreye ait
ücretlerinin bir kısmı gelir vergisi kapsamı dışında tutulur. Kapsam dışında tutulacak ücret miktarı,
Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. Yönetici şirketin
onayı ile Bölge dışında geçirilen sürenin Bölgede yürütülen görevle ilgili olmadığının tespit edilmesi
halinde, ziyaa uğratılan vergi ve buna ilişkin cezalardan ilgili işletme sorumludur.”
hükmüne yer verilmiştir.
1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “5.12.2.Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Kanununda yer alan istisna” başlıklı bölümünde ise, konuya ilişkin olarak ayrıntılı açıklamalara yer
verilmiştir.
Buna göre, 4691 sayılı Kanunda belirtilen şartların taşınması halinde Tebliğde yer alan
açıklamalar çerçevesinde anılan istisna hükümlerinden faydalanılması mümkün bulunmaktadır.
Öte yandan, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında
Kanunun 2 nci maddesinde;
“(1) Bu Kanunun uygulanmasında;

c) Ar-Ge merkezi: Dar mükellef kurumların Türkiye’deki işyerleri dahil, kanuni veya iş
merkezi Türkiye’de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde
örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az elli
tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimleri,
ç) Ar-Ge projesi: Amacı, kapsamı, genel ve teknik tanımı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer
kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak aynî ve/veya nakdî destek tutarları, sonuçta
doğacak fikri mülkiyet haklarının paylaşım esasları tespit edilmiş ve Ar-Ge faaliyetlerinin her
safhasını belirleyecek mahiyette ve bilimsel esaslar çerçevesinde hazırlanan projeyi,

ifade eder.”
hükmü yer almakta olup, aynı Kanunun 3 üncü maddesinde ise;
“(1) Ar-Ge indirimi: Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve
kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında
uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek
amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge
ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden
yararlananlarca gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı ile 500 ve üzerinde tam
zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge ve
yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artışının yarısı, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar
Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı
Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu
yapılır…
(2) Gelir vergisi stopajı teşviki: Kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi
işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji
geliştirme projesi anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve
kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından
veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik
projelerinde, teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde ve rekabet öncesi
işbirliği projelerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri
ücretlerinin doktoralı olanlar için yüzde doksanı, diğerleri için yüzde sekseni gelir vergisinden
müstesnadır.
…”
hükmüne yer verilmiştir.
5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve
Denetim Yönetmeliği ile 1, 2 ve 3 seri no.lu 5746 sayılı Kanun Genel Tebliğlerinde de söz konusu
istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
Anılan Yönetmeliğin “Ar-Ge ve Yenilik Projeleri” başlıklı 20 nci maddesinde; Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında teknoloji geliştirme bölgeleri içerisinde gerçekleştirilen
Ar-Ge faaliyetlerine yönelik olarak kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya
uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri için Kanunla sağlanılan destek ve
teşviklerden bütün hâlinde yararlanılabileceği, bu durumda, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Kanununa göre sağlanan destek ve teşviklerden ayrıca yararlanılamayacağı belirtilmiştir.
Bu hüküm ve açıklamalara göre, ………………… Üniversitesi içerisinde kurulu Teknokent
bünyesinde faaliyet gösteren Şirketiniz tarafından Teknokent dışında ve ayrı bir bölgede kurulacak
Ar-Ge Merkezi bünyesinde yürüteceğiniz başka bir projeniz için 5746 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat
hükümlerinde yer alan destek ve teşviklerden yararlanmanız mümkün bulunmaktadır. Ancak, 5746
sayılı Kanun kapsamında Ar-Ge Merkezinde yürüteceğiniz projeye ilişkin Ar-Ge harcamalarının,
Teknokent bünyesinde yürütülmekte olan projeye ilişkin Ar-Ge harcamalarının hesabı ile
ilişkilendirilmemesi gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini rica ederim